Menu

Obchodné podmienky

Doprava a platba

Všeobecné obchodné podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.topdoktorlekaren.sk (ďalej len „internetový obchod“) vo verejnej lekárni Lekáreň Vienna poskytujúcej lekárenskú starostlivosť, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom internetového výdaja (ďalej len „držiteľ povolenia“), a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj do zahraničia.

1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu je obchodná spoločnosť PWG, s. r. o., so sídlom: Kopčianska ulica 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 367 725, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 95744/B

1.3 Miesto výkonu internetového výdaja:
Adresa umiestnenia prevádzkarne držiteľa povolenia, v ktorej môže objednávateľ alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň držiteľa povolenia: Lekáreň Vienna, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika.
Kontaktné údaje držiteľa povolenia sú nasledovné:
• Zákaznícka linka: +421 911 445 040 dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00
• e-mail: info@topdoktorlekaren.sk
Uvedený telefonický kontakt a e-mailový kontakt zároveň slúžia ako kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového obchodu. 

1.4 Národné centrum zdravotníckych informácií: Na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk/ je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni držiteľa povolenia.

1.5 V ďalšom texte týchto VOP sa používajú nasledovné definície:
• zákon o liekoch - zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon o ochrane spotrebiteľa - zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
• zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb pri predaji tovaru na diaľku - zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon o odpadoch - zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• držiteľ povolenia - obchodná spoločnosť PWG, s. r. o., so sídlom: Kopčianska ulica 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 367 725, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 95744/B, ako prevádzkovateľ internetového obchodu,
• verejná lekáreň - verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť pod označením „Lekáreň Vienna“,
• prevádzkareň - miesto, na ktorom držiteľ povolenia a verejná lekáreň prevádzkuje svoju lekáreň,
• webové sídlo držiteľa povolenia - webové sídlo www.topdoktorlekaren.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje internetový výdaj,
• objednávateľ - plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle držiteľovi povolenia objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto VOP,
• objednávka - riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná držiteľovi povolenia,
• liek - liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií, sú registrované v Slovenskej republike a zároveň, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
• zdravotnícka pomôcka - nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
• doplnkový sortiment - najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
• tovar - lieky, zdravotnícke pomôcky a doplnkový sortiment,
• kúpna cena - kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na webovom sídle Držiteľa povolenia v čase vytvorenia objednávky,
• súvisiace náklady - najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
• kúpna zmluva - zmluva medzi držiteľom povolenia a objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním objednávky a jej akceptáciou držiteľom povolenia, na základe ktorej je držiteľ povolenia povinný objednávateľovi dodať tovar uvedený v objednávke a objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň držiteľovi povolenia kúpnu cenu a súvisiace náklady.

1.6 Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:
• Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, pre Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
• Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, pre Internetový výdaj ostatného sortimentu.

 

Článok II.
Objednávanie tovaru a kontaktné údaje

2.1 Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového obchodu spolu s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke, pokiaľ ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovom sídle držiteľa povolenia (www.topdokrlekaren.sk). Držiteľ povolenia pravidelne aktualizuje ponuku liekov a zdravotníckych pomôcok ako aj ich cenu v závislosti od skladových zásob a cenotvorby a platných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom internetového obchodu výlučne vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom webového sídla držiteľa povolenia. Objednávateľ môže uskutočniť nákup prostredníctvom internetového obchodu.

2.2 Objednávka obsahuje najmä nasledujúce údaje:
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia,
b) identifikačné údaje objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo,
c) identifikačné údaje o objednávanom tovare, ktorý objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,
d) ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.

2.3 Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju držiteľovi povolenia neodošle.

2.4 Pred odoslaním objednávky je objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky zadal, a to najmä s ohľadom na možnosť objednávateľa skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sú držiteľom povolenia považované za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.

2.5 Odoslaním potvrdenia o akceptácii objednávky objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal v objednávke, vznikne medzi objednávateľom a držiteľom povolenia kúpna zmluva.

2.6 Objednávateľ bude mať pred odoslaním objednávky k dispozícii tieto VOP a Informácie o ochrane osobných údajov, a to prostredníctvom webového odkazu (linku) na tieto dokumenty. S oboma dokumentami je objednávateľ povinný sa pred odoslaním objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s uvedenými dokumentami objednávateľ potvrdí odoslaním objednávky. V dokumentoch sú objednávateľovi dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom okrem iného oznámené nasledujúce informácie:
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia (bod 1.2 týchto VOP),
b) všetky informácie, ktoré sa dotknutej osobe poskytujú v zmysle príslušných predpisov na ochranu osobných údajov (viac k spracúvaniu osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webovom sídle držiteľa povolenia),
c) úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi držiteľom povolenia a objednávateľom (článok II. týchto VOP),
d) technické prostriedky na zistenie a opravu chýb (bod 2.4 týchto VOP),
e) informácia, že zmluva uzavretá v rámci internetového obchodu bude uložená u držiteľa povolenia a registrovaný objednávateľ bude mať prístupné údaje vo svojom elektronickom účte po dobu svojej registrácie,
f) jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy v rámci internetového výdaja (bod 2.9 týchto VOP).

2.7 Za účelom registrácie (vytvorení si vlastného elektronického účtu) v internetovom obchode, ako aj pri nákupe v internetovom obchode, je objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene.

2.8 Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet v internetovom obchode, ako aj samotné webové sídlo držiteľa povolenia, nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia držiteľa povolenia alebo tretích osôb podieľajúcich sa na prevádzke internetového obchodu. Držiteľ povolenia zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú objednávateľovi nefunkčnosťou systému alebo akýmikoľvek technickými chybami a/alebo zlyhaniami pri prevádzke internetového obchodu.

2.9 Kúpna zmluva medzi držiteľom povolenia a objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2.10 Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne objednávateľ.

 

Článok III.
Dodanie Tovaru

3.1 Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu objednávateľa:
a) odoslaním poštou alebo kuriérskou službou,
b) osobným odberom v objednávateľom vybranej prevádzkarni.

3.2 Držiteľ povolenia odosiela tovar v týchto lehotách:
a) druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní objednávky zo skladu tovaru, ak si objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii objednávky,
b) druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení kúpnej ceny a súvisiacich nákladov, ak si objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom kúpna cena a súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet držiteľa povolenia oznámený objednávateľovi v potvrdení o akceptácii objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii objednávky a po riadnom zaplatení kúpnej ceny a súvisiacich nákladov,
c) ak sa držiteľ povolenia a objednávateľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť dodanie tovaru objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak držiteľ nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, objednávateľ ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak držiteľ povolenia nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3.3 Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber tovaru v objednávateľom vybranej prevádzkarni prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení kúpnej ceny a súvisiacich nákladov, ak si objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú prevádzkareň verejnej lekárne. Kúpna cena a súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet držiteľa povolenia oznámený objednávateľovi v potvrdení o akceptácii objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii objednávky a po riadnom zaplatení kúpnej ceny a súvisiacich nákladov.

3.4 V prípade, že držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného tovaru na svojom sklade vo svojej prevádzkarni, navrhne objednávateľovi iný termín odoslania tovaru, resp. prípravy tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže držiteľ povolenia takúto upravenú objednávku akceptovať. V prípade, že tovar vybraný objednávateľom nie je dostupný, držiteľ povolenia navrhne objednávateľovi inú alternatívu tovaru a pokiaľ objednávateľ s iným tovarom bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže držiteľ povolenia takúto upravenú objednávku akceptovať.

3.5 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný držiteľ povolenia dodať tovar objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je držiteľ povolenia povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže objednávateľ doručením e-mailu s odstúpením od kúpnej zmluvy alebo stornovaním objednávky. V prípade, ak objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti držiteľ povolenia už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané držiteľom povolenia ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy objednávateľovi.

3.6 Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré sú uvedené v sekcií DOPRAVA A PLATBA na webovom sídle držiteľa povolenia.

3.7 Odoslanie tovaru, resp. pripravenie tovaru na osobný odber v prevádzkarni, držiteľ povolenia oznamuje objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorú objednávateľ uviedol vo svojej objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo objednávateľa.

3.8 Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci držiteľa povolenia, resp. zamestnanci verejnej lekárne, oprávnení požadovať od objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja tovaru. Zamestnanci držiteľa povolenia a ani zamestnanci verejnej lekárne nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.

3.9 Zamestnanci držiteľa povolenia, resp. zamestnanci verejnej lekárne, sú oprávnení tovar objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie tovaru.

3.10 Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si objednávateľ tovar preberá osobne v prevádzkarni.

 

Článok IV.
Kúpna cena

4.1 Držiteľ povolenia je povinný dodať objednávateľovi tovar po zaplatení kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Uplatňovanie akcií prebieha výlučne automaticky v rámci nákupného košíka počas vytvárania objednávky.

4.2 V prípade, že si objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem kúpnej ceny zaplatiť aj súvisiace náklady, a to všetko (i) zvolenej kuriérskej službe, ak si zvolil platbu na dobierku podľa bodu 3.2 písm. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa bodu 3.2 písm. b).

4.3 Kúpna cena objednaného tovaru prostredníctvom internetového obchodu môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si objednávateľ mohol zakúpiť priamo v prevádzkarni alebo vo verejnej lekárni.

4.4 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru z držiteľa povolenia na objednávateľa.

4.5 Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti k rukám príslušného pracovníka Držiteľa povolenia alebo pracovníka kuriérskej služby,
b) bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený objednávateľovi v potvrdení o akceptácii objednávky.

4.6 V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť kúpna cena a tiež súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii objednávky. V prípade, že sa tak nestane, je držiteľ povolenia oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu objednávateľa.

4.7 Držiteľ povolenia vystaví objednávateľovi na kúpnu cenu a tiež súvisiace náklady (pokiaľ je objednávateľ povinný ich podľa týchto VOP zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude objednávateľovi dodaná spolu s tovarom alebo e-mailom.

4.8 V zmysle zákona o odpadoch držiteľ povolenia v prípade nákupu elektrozariadení informuje objednávateľa o výške recyklačného poplatku.

 

Článok V.
Záruka a nároky z vád

5.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.2 Ak ide o použitý tovar, objednávateľ a držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

5.3 Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.

5.4 Na žiadosť objednávateľa držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

5.5 Vyhlásením v záručnom liste vydanom objednávateľovi alebo v reklame môže držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 5.1 až 5.3. V záručnom liste určí držiteľ povolenia podmienky a rozsah tejto záruky. 5.6 Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
a) odovzdaním v prevádzkarni držiteľa povolenia na adrese Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na adresu prevádzkarne držiteľa povolenia Lekáreň Vienna, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika.

5.7 Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.

5.8 Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby držiteľ povolenia kontaktuje objednávateľa telefonicky, resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom objednávateľa.

5.9 Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

5.10 Ak objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže držiteľ povolenia od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

5.11 Ak objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok VI.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

6.1 Objednávateľ je oprávnený vrátiť držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je objednávateľ povinný držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.

6.2 Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že objednávateľ od kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej objednávky objednávateľa držiteľ povolenia dodal objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že objednávateľ od kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré objednávateľ držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej objednávky objednávateľa držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou objednávkou si môže objednávateľ objednať aj viac liekov, resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

6.3 Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch, f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre. 6.4 Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje: a) poškodenú zdravotnícku pomôcku, b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný, c) zdravotnícku pomôcku po dátume expirácie, d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

6.5 Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 6.3 a 6.4 tohto článku, vybaví držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za kúpnu cenu (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil držiteľovi povolenia, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet objednávateľa.

6.6 Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať tovar a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich objednávateľ pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú objednávateľ uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

6.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak objednávateľ doručil v lehote podľa bodu 6.3 a 6.4 na adresu prevádzkarne držiteľa povolenia Lekáreň Vienna, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 6.1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu prevádzkarne verejnej lekárne. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP. V prípade, ak držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať objednávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.

6.8 Ak objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil.

 

Článok VII.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

7.1 Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak objednávateľ v jednej objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.

7.2 Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané objednávateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.3 Objednávateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.4 Objednávateľ nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

7.5 Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

7.6 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané držiteľovi povolenia najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 7.1.

7.7 Pri pochybnostiach o doručení sa objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú objednávateľovi držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola objednávateľovi náležite oznámená držiteľom povolenia po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu, Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

7.8 V prípade, že objednávateľ na odstúpenie od kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom objednávateľovi potvrdenie.

7.9 Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane súvisiacich nákladov.

7.10 Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný držiteľom povolenia.

7.11 Ak na základe kúpnej zmluvy bol tovar dodaný objednávateľovi domov v čase uzavretia kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť držiteľovi povolenia poštou, držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 7.9.

7.12 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť objednávateľovi platby podľa bodu 7.9 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť držiteľovi povolenia, ibaže držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.13 Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu prevádzkarne držiteľa povolenia Lekáreň Vienna, Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika alebo osobne odovzdať len v prevádzkarni držiteľa povolenia.

7.14 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.

7.15 Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.16 Ak objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil.

 

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

8.1 Nakladanie s osobnými údajmi objednávateľa je upravené v sekci Osobné údaje a cookies, ktorá je dostupný na webovom sídle držiteľa povolenia.

 

Článok IX.
Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

9.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

9.2 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

9.4 Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.5 Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.6 V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na info@topdoktorlekaren.sk

 

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 24.10.2019.

10.2 Držiteľ povolenia je oprávnený tieto VOP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových VOP na webovej stránke www.topdoktorlekaren.sk. Zmena týchto VOP sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností držiteľa povolenia a objednávateľa vo vzťahu k tovaru, ktorého dodanie držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie objednávky pred zverejnením zmeny VOP.

10.3 Prílohy týchto VOP tvoria:
Príloha č. 1: Reklamačný poriadok
Príloha č. 2: Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Právne vzťahy medzi držiteľom povolenia a objednávateľom sa radia týmito VOP, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, zákona o liekoch, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb pri predaji tovaru na diaľku a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

hore

Doprava a platba

 1. Osobný odber - Lekáreň Vienna, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka (Budova Vienna Gate) - Platba v lekárni
  • Cena za prípravu tovaru k odberu je 0,00 EUR
  • Tovar je možné ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lékáreň Vienna, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka (Budova Vienna Gate)
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, V opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 2. Osobný odber - Lekáreň Vienna, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka (Budova Vienna Gate) - Platba kartou online
  • Cena za prípravu tovaru k odberu je 0,00 EUR
  • Tovar je možné ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lékáreň Vienna, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka (Budova Vienna Gate)
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, V opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 3. Osobný odber - Lekáreň Vienna, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka (Budova Vienna Gate) - Platba prevodom online - TatraPay
  • Cena za prípravu tovaru k odberu je 0,00 EUR
  • Tovar je možné ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lékáreň Vienna, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka (Budova Vienna Gate)
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, V opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 4. Osobný odber - Lékáreň v Retre, Nevädzová 6, 851 01 Bratislava - Ružinov (OC Retro) - Platba kartou online
  • Cena za prípravu tovaru k odberu je 0,00 EUR
  • Tovar je možné ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lékáreň v Retre, Nevädzová 6, 851 01 Bratislava - Ružinov (OC Retro)
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, V opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 5. Osobný odber - Lékáreň v Retre, Nevädzová 6, 851 01 Bratislava - Ružinov (OC Retro) - Platba prevodom online - TatraPay
  • Cena za prípravu tovaru k odberu je 0,00 EUR
  • Tovar je možné ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lékáreň v Retre, Nevädzová 6, 851 01 Bratislava - Ružinov (OC Retro)
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, V opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 6. GLS zásielková služba - Dobierka
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 29,99 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu je 2,99 € a za platbu je 0,99 €
 7. GLS zásielková služba - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 29,99 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu je 2,99 € a za platbu je 0,00 €
 8. GLS zásielková služba - Platba prevodom online - TatraPay
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 29,99 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu je 2,99 € a za platbu je 0,00 €

hore


Novinky


Ako sa chrániť pred koronavírusom?

Počet nakazených a obetí koronavírusu neustále rastie. Ako sa chrániť a minimalizovať riziko ochorenia?

   11.4.2020

Ako si správne vybrať a nosiť rúško?

S ponukou rúšok sa roztrhlo vrece, ako si teda vybrať to správne a ako ho správne nosiť?

   11.4.2020