Menu

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Nakoľko nám na základe objednávky tovaru v internetovom obchode www.topdoktorlekaren.sk poskytujete svoje osobné údaje, chceli by sme Vám týmto ako dotknutým osobám poskytnúť informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a Vašich právach v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, prosím, kontaktujte našu spoločnosť.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je obchodná spoločnosť PWG, s. r. o., so sídlom: Kopčianska ulica 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 367 725, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 95744/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa za účelom:
• Vašej jednoznačnej identifikácie ako zmluvnej strany, pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, účtovania kúpnej ceny, evidencie pohľadávok vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, riadneho vysporiadania všetkých záväzkov a nárokov vyplývajúci z kúpnej zmluvy a na naplnenie základného predpokladu, aby zmluva bola adresná, zrozumiteľná a určitá, 
• doručenia tovaru.
• kontaktovania z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu a
• spracúvania účtovných a daňových dokladov.

V prípade neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nemôže s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste jednou zo zmluvných strán. Spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepodlieha v súlade s článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia súhlasu z Vašej strany, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

 

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe Vašej objednávky, resp. žiadosti o uzatvorenie kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu www.topdoktorlekaren.sk.

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a nevyhnutné podľa osobitného predpisu, resp. na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Pod osobitným zákonom sa rozumie najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

6. Kategórie dotknutých osôb

Kategóriami dotknutých osôb je objednávateľ, resp. kupujúci, ktorý vyplnil objednávku na internetovom portáli www.topdoktorlekaren.sk a tým požiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

7. Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

 

8. Podmienky likvidácie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované a uchovávané počas trvania zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste na dosiahnutie účelu. Po ukončení zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním, sú osobné údaje uložené na obdobie 10 rokov, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie.

 

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje

Aby sme vám zaistili kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti.

Vaše osobné údaje v súvislosti so osobným odberom tovaru v Lekárni Retro, Nevädzová 6, 851 01 Bratislava - Ružinov (OC Retro) poskytujeme a sprístupňujeme:
• PharmVital Retro s. r. o., so sídlom Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 44 803 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 59322/B

Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana Vašich práv. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje iným subjektom aj v prípade ak existuje právny základ na poskytovanie Vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti alebo v súvislosti s uplatňovaním alebo ochrany práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený v príslušnom právnom predpise, ktorý prevádzkovateľovi ukladá osobné údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorov, konkurzných správcov, orgány verejnej moci, a pod.).

 

10. Zverejnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

 

11. Cezhraničný prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

 

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

 

13. Práva dotknutej osoby

Právo na prístup
Na požiadanie máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Právo na opravu
Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo na námietku
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adrese: Kopčianska ulica 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: gdpr@topdoktorlekaren.sk. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.Novinky


Ako sa chrániť pred koronavírusom?

Počet nakazených a obetí koronavírusu neustále rastie. Ako sa chrániť a minimalizovať riziko ochorenia?

   11.4.2020

Ako si správne vybrať a nosiť rúško?

S ponukou rúšok sa roztrhlo vrece, ako si teda vybrať to správne a ako ho správne nosiť?

   11.4.2020